Regulamin.

 

Regulamin Serwisu Stokrotka Na Zdrowie

I. Definicje

Poniższym definicjom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator – „Stokrotka” spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72.737.500 zł.;
 2. Serwis Stokrotka Na Zdrowie/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.stokrotkanazdrowie.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Administratora;
 4. Użytkownik/Użytkownik Niezarejestrowany – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu Stokrotka Na Zdrowie oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 5. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu Stokrotka Na Zdrowie, spełnia wymagania określone Regulaminem oraz która po przejściu procedury rejestracyjnej ma dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu;
 6. Procedura rejestracyjna – procedura umożliwiająca uzyskanie dostępu do określonych funkcjonalności Serwisu;
 7. Usługi – funkcjonalności oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu Stokrotka na Zdrowie;
 8. Newsletter – informacja handlowa w formie listu elektronicznego (e-mail) przekazywania w sposób cykliczny i bezterminowy przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, zawierająca między innymi informacje o nowościach w Serwisie na Zdrowie, aktualną ofertę handlową oraz informacje o akcjach marketingowych i wydarzeniach dotyczących Administratora.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu Stokrotka na Zdrowie oraz Usług świadczonych w ramach Serwisu przez Administratora.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu Stokrotka Na Zdrowie jest „Stokrotka” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach Serwisu Stokrotka Na Zdrowie oraz wygląd i treść Serwisu Stokrotka Na Zdrowie, stanowią własność Administratora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej jako Prawo autorskie).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu Stokrotka Na Zdrowie do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej.

 

III. Ogólne warunki korzystania z Usług Serwisu

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie a Użytkownikiem Zarejestrowanym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która nie jest ubezwłasnowolniona choćby tylko częściowo.
 2. Dla korzystania z Usług Serwisu Stokrotka Na Zdrowie niezbędne jest łączne spełnienie następujących wymogów technicznych: Przeglądarka internetowa obsługująca/kompatybilna z standardem HTML5, Przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies.
 3.  W ramach funkcjonowania Serwisu Użytkownikom udostępniane są różne Usługi i funkcjonalności, których dostępność uzależniona jest od wybranej opcji korzystania z Serwisu. Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu bez uprzedniej rejestracji (Użytkownik Niezarejestrowany), jak również ma możliwość zarejestrowania się w Serwisie i utworzenia własnego konta (Użytkownik Zarejestrowany). Użytkownikom udostępniane są w szczególności następujące funkcjonalności: wyszukiwanie treści, przeglądanie treści, komentowanie treści.
 4. Administrator informuje Użytkowników, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z nich może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za ich pośrednictwem pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Na Zdrowie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Stokrotka Na Zdrowie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 5. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; korzystania z Usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu; niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich; niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt. 6 Regulaminu, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 8. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 9. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Stokrotka Na Zdrowie treści w postaci komentarzy lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników podlegają moderacji i będą publikowane po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Administratora.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu Stokrotka Na Zdrowie wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem zarówno polskim, jak i międzynarodowym, dobrymi obyczajami, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, treści pornograficznych, nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za wulgarne, nieetyczne lub obelżywe.
 11. Użytkownikowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie od „Stokrotka” spółka z o.o. z tytułu zamieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie, w szczególności utworów w rozumieniu Prawa autorskiego.
 12. Zakazane jest zamieszczane w Serwisie treści, w szczególności utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 

IV. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników Zarejestrowanych

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług Serwisu, o których mowa poniżej, niezbędna jest rejestracja w Serwisie. Rejestracja jest niezbędna do korzystania z następujących funkcjonalności: możliwość ogólnej personalizacji konta poprzez dodanie zdjęcia z dysku (w przypadku rejestracji poprzez wtyczkę Facebook zdjęcie zostaje załączone automatycznie); personalizacja treści w tle – treści wyświetlane na stronie głównej będą zależeć od zainteresowania Użytkownika Zarejestrowanego poszczególnymi tematami; informacji o posiadanych wartościach wskaźników BMI, CPM, PPM, które to są obliczane na podstawie podanych w procesie rejestracji wartości takich jak: waga, wzrost, wiek
 2. Procedura rejestracyjna następuje poprzez: wpisanie w udostępnionym formularzu aktualnego adresu e-mail Użytkownika oraz unikalnego hasła do logowania na koncie Użytkownika, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w pkt. VI Regulaminu, zaakceptowanie Regulaminu korzystania z Serwisu poprzez zaznaczenie wymaganego pola.
 3. Użytkownik może również dokonać rejestracji do Serwisu przy pomocy zewnętrznego portalu internetowego Facebook (poprzez wtyczkę Facebook).
 4. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku rejestracji przy pomocy usługi Facebook Login, konto nie wymaga dodatkowej aktywacji.
 5. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie przez „Stokrotka” sp. z o.o. informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.) oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez „Stokrotka” sp. z o.o.
 6. Użytkownik Zarejestrowany w trakcie korzystania z Serwisu, po uprzednim zalogowaniu ma możliwość edycji swojego profilu oraz podanych danych.
 7. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Stokrotka Na Zdrowie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 8. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Stokrotka Na Zdrowie, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Stokrotka Na Zdrowie do używania osobom trzecim.

 

V. Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu należącego do Stokrotka sp. z o.o.  Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (wypełnienie formularza, wysłanie wiadomości e-mail). Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stokrotka Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stokrotka Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email: daneosobowe@stokrotka.pl, tel. 516010520

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z serwisu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a)   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech lat

5) Pana/Pani dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Treść Polityki Prywatności znajdziesz pod linkiem: http://stokrotkanazdrowie.pl/polityka-prywatnosci/


VI. Pliki Cookies

 1. W Serwisie Stokrotka Na Zdrowie stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować świadczenie Usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików „cookies” korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie znajdują się poniżej.
 2. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi  odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu.
 3. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.
 5. Administrator informuje Użytkownika, że decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookies Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności obowiązującej w Serwisie, w tym dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies dostępne są pod adresem: www.stokrotkanazdrowie.pl

 

VII. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników; jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników; szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Użytkownik publikuje, umieszcza na swoim koncie wszelkie treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Stokrotka Na Zdrowie może być utrudniony lub niemożliwy. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 6. Zdjęcia produktów umieszczone w Serwisie wraz z ich cenami i opisem służą wyłącznie prezentacji przykładowych produktów oferowanych przez Administratora w swoich placówkach handlowych i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku.
 7. Administrator Serwisu Stokrotka Na Zdrowie nie odpowiada za skutki prowadzonych porad jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kompetencje i kwalifikacje zawodowe dietetyków i doradców dietetycznych.
 8. Żadna z informacji publikowanych w Serwisie nie stanowi porady o charakterze medycznym. Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Stokrotka Na Zdrowie, w szczególności porad żywieniowych i przepisów kulinarnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności również wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód związanych z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu Stokrotka Na Zdrowie.

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Serwisu.
 2. Reklamacje należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl.
 3. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu zawsze dostępna jest w aktualnej wersji na stronie www.stokrotkanmazdrowie.pl oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.
 2. Regulamin może ulegać zmianom z ważnych powodów i z zastrzeżeniem prawa zaprzestania korzystania z Serwisu przez Użytkownika, na mocy zmiany: warunków świadczenia usług Serwisu Stokrotka Na Zdrowie, warunków korzystania z usług Serwisu Stokrotka Na Zdrowie, funkcjonalności Serwisu Stokrotka Na Zdrowie, obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie Stokrotka Na Zdrowie, przy czym Administrator poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie o dokonaniu zmian Regulaminu, przy czym Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu i zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.